Bloki kontrolne

Z Wiki Mistrzowie Kodowania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Jeśli oraz jeśli / w przeciwnym razie

Podstawowa instrukcja warunkowa, która sprawdza, czy spełniony jest dany warunek. Jeśli warunek if jest spełniony, to wykonane zostaną działania w sekwencji bloków then (wtedy wykonaj). Natomiast jeśli warunek nie będzie spełniony, bloki będą zignorowane.

Bloki kontrolne 1.png


Złożona postać instrukcji warunkowej if. Jeśli warunek jest spełniony, to zostaną wykonane działania w sekwencji bloków then. Natomiast jeśli warunek nie jest spełniony, to program przechodzi do wykonania działań w sekwencji bloków else (w przeciwnym razie).

Bloki kontrolne 1.png


Najbardziej rozbudowana instrukcja warunkowa if. Jeżeli warunek instrukcji jest spełniony, to program wykona działania w pierwszej sekwencji bloków then. Jeśli jednak warunek nie zostanie spełniony, to program przechodzi do sprawdzenia warunku else if (w przeciwnym razie sprawdź) i jeżeli warunek jest spełniony, wykonuje działania z drugiej sekwencji bloków then. Natomiast jeśli i ten warunek nie jest spełniony, wykonane zostaną działania z sekwencji bloków else.

Bloki kontrolne 3.png

Wykonaj dla każdej liczby od / do

Jest to pętla, która uruchamia bloki w sekcji for each number (dla każdej wartości liczbowej), w zakresie from (od) to (do), zwiększając liczbę o wartość ustaloną w sekcji by. Number jest zmienną i odnosi się do danej, bieżącej wartości. Można zmienić jej nazwę, by przyporządkować pętlę do żądanej przez nas zmiennej.

Bloki kontrolne 5.png

Wykonaj dla każdego elementu z listy

Pętla, która wykonuje działanie dla każdego elementu z listy. W sekcji for each występuje zmienna item, w odniesieniu do której wykonywane jest działanie– możemy tutaj podać dowolną nazwę zmiennej.

Bloki kontrolne 6.png

Wykonuj, podczas gdy

Kolejny rodzaj pętli. Działanie w sekcji do wykonywane jest tak długo, jak długo spełniany jest warunek w sekcji while test. Za każdym razem po wykonaniu instrukcji program sprawdza, czy warunek jest prawdą i kiedy warunek przestanie być spełniany, czyli wynikiem będzie fałsz, pętla zatrzyma się.

Bloki kontrolne 7.png

Jeśli, to wykonaj / oraz

Sprawdza warunek if i jeśli ten jest spełniony, to program wykonuje instrukcję then oraz zwraca otrzymaną wartość, zaś jeśli warunek nie jest spełniony, to program przechodzi do instrukcji else, następnie wykonuje ją i zwraca otrzymaną wartość.

Bloki kontrolne 8.jpg

Wykonaj i zwróć wartość

Instrukcja ta może być wykorzystania w innej instrukcji, gdzie trzeba wykonać jakieś działanie i otrzymać w ten sposób wartość. Można również wykorzystać ten blok zamiast tworzenia nowej procedury.

Bloki kontrolne 9.png

Oblicz, ale zignoruj wynik

Blok ten można wykorzystać jako ”fałszywe gniazdo” dla montażu bloku, który posiada gniazdo z lewej strony, w sytuacji, gdzie nie należy wykorzystać gniazda. Jako przykład można podać tutaj pojedynczy blok w całej sekwencji. Taki blok zostanie uruchomiony, ale jego wynik zostanie zignorowany. Takie rozwiązanie może być przydatne kiedy chcemy zbudować procedurę, która zwraca wynik, ale chcemy wywołać ją bez akceptacji jej wyniku.

Bloki kontrolne 10.png

Otwórz inny ekran

Otwiera ekran o podanej nazwie.

Bloki kontrolne 11.png

Otwórz inny ekran z wartością początkową

Otwiera kolejny ekran z ustaloną przez nas wartością początkową.

Bloki kontrolne 12.png

Otrzymaj wartość początkową

Zwraca wartość początkową dla bieżącego ekranu. Wartość jest otrzymywana z innego lub najbliższego ekranu posiadającego wartość początkową.

Bloki kontrolne 13.png

Zamknij ekran

Zamyka bieżący ekran.

Bloki kontrolne 14.png

Zamknij ekran i zachowaj wartość

Zamyka bieżący ekran i zwraca zachowaną wartość do kolejnego otwartego ekranu.

Bloki kontrolne 15.png

Zamknij aplikację

Zamyka aplikację.

Bloki kontrolne 16.png

Uzyskaj zwykły tekst początkowy

Zwraca zwykły tekst, który został przekazany do danego ekranu kiedy ten został otwarty przez inną aplikację. Jeśli żadna wartość nie zostanie ustawiona, zwrócony zostanie pusty tekst. Dla aplikacji z wieloma ekranami lepiej jest użyć bloku get start value.

Bloki kontrolne 17.png

Zamknij ekran ze zwykłym tekstem

Zamyka bieżący ekran i przekazuje tekst do aplikacji, która go otworzyła. Ta komenda jest przeznaczona dla działań poza App Inventorem, nie zaś dla ekranów aplikacji w App Inventorze. Pracując wyłącznie w App Inventorze, dla obsługi wielu ekranów należy użyć bloku close screen with value.

Bloki kontrolne 18.png