Bloki matematyczne

Z Wiki Mistrzowie Kodowania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Grupy bloków matematycznych

Nie możesz znaleźć bloku matematycznego, którego szukasz w dostępnych blokach?

Niektóre bloki matematyczne znajdują się w rozwijanych listach w różnych blokach. Poniżej znajdują się bloki razem z listami i elementami, które się na nich znajdują:

• =

• ≠

• >

• ≥

• <

• ≤

Image001.gif

• min

• max

Image002.gif

• pierwiastek kwadratowy (sqrt)

• wartość bezwzględna (abs)

• -

• funkcja logarytmiczna (log)

• funkcja wykładnicza (e^)

• zaokrąglenie do liczby całkowitej (round)

Image003.gif

Podstawowy blok numeryczny

Może być używany jako dowolna dodatnia lub ujemna liczba dziesiętna. Podwójne kliknięcie na 0 pozwoli wprowadzić dowolną liczbę.

Image007.png

=

Sprawdza, czy dwie wprowadzone liczby są równe i zwraca prawdę lub fałsz.

Image008.png

Sprawdza, czy dwie wprowadzone liczby nie są równe i zwraca prawdę lub fałsz.

Image009.png

>

Sprawdza, czy pierwsza liczba jest większa od drugiej i zwraca prawdę lub fałsz.

Image010.png

Sprawdza, czy pierwsza liczba jest większa lub równa drugiej liczbie i zwraca prawdę lub fałsz.

Image011.png

<

Sprawdza, czy pierwsza liczba jest mniejsza od drugiej i zwraca prawdę lub fałsz.

Image012.png

Sprawdza, czy pierwsza liczba jest mniejsza lub równa drugiej liczbie i zwraca prawdę lub fałsz.

Image013.png

+

Zwraca wynik dodawania dowolnej liczny bloków, które razem przedstawiają wartość liczbową. Do bloków z wartością liczbową zaliczamy podstawowe bloki numeryczne, długość listy lub tekstu, zmienne o wartościach liczbowych, itp. Ten blok jest mutatorem, więc możemy go dowolnie rozszerzać, by zsumować razem wiele liczb.

Image014.png

-

Zwraca wynik odejmowania drugiej liczby od pierwszej.

Image016.png

*

Zwraca wynik mnożenia dowolnej liczby bloków. Ten blok jest mutatorem, więc możemy go dowolnie rozszerzać, by pomnożyć razem wiele liczb.

Image017.png

/

Zwraca wynik dzielenia pierwszej liczby przez drugą.

Image019.png

^

Zwraca wynik mnożenia pierwszej liczby przez drugą.

Image020.png

losowa liczba całkowita

Zwraca losową liczbę całkowitą ze zbioru określonego w polach from oraz to. Kolejność podania argumentów nie ma znaczenia.

Image021.png

losowy ułamek

Zwraca losową wartość ze zbioru od 0 do 1.

Image022.png

losowy zbiór z wartości

Tego bloku można użyć do generowania powtarzalnych sekwencji liczb losowych. Można generować tę samą sekwencję liczb losowych poprzez wywołanie w pierwszej kolejności zbioru z taką samą wartością. Jest to przydatne w przypadku programów badawczych, które wymagają wartości losowych. Jest to przydatne np. w przypadku programów testujących, które wymagają wartości losowych.

Image023.png

min

Zwraca najmniejszą wartość ze zbioru liczb. Jeśli w bloku są niepodłączone gniazda, pod uwagę zostanie wzięta również liczba 0. Ten blok jest mutatorem i może być rozwijany.

Image024.png

max

Zwraca największą wartość ze zbioru liczb. Jeśli w bloku są niepodłączone gniazda, pod uwagę zostanie wzięta również liczba 0. Ten blok jest mutatorem i może być rozwijany.

Image025.png

sqrt

Zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby.

Image026.png

abs

Zwraca wartość bezwzględną podanej liczby.

Image027.pnga

-

Zwraca ujemną wartość podanej liczby.

Image028.png

log

Zwraca logarytm naturalny podanej liczby, czyli logarytm o podstawie e (2,71828…)

Image029.png

e^

Zwraca e (2.71828…) podniesioną do potęgi podanej liczby.

Image030.png

zaokrąglenie

Zwraca daną liczbę zaokrągloną do najbliższej części całkowitej. Jeśli część ułamkowa jest mniejsza od 0,5 to zostanie zaokrąglona w dół, natomiast jeśli wynosi ona więcej lub dokładnie 0,5, to liczba zostanie zaokrąglona w górę.

Image031.png

zaokrąglanie w górę

Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą, która jest wyższa lub równa podanej liczbie. Dla liczby 7,75 otrzymamy 8, ale dla liczby 9 otrzymamy 9.

Image032.png

zaokrąglanie w dół.

Zwraca największą liczbę całkowitą, która jest mniejsza lub równa podanej liczbie. Dla liczby 7,75 otrzymamy 7, ale dla liczby 7 otrzymamy 7.

Image033.png

modulo

Modulo(a,b) wynosi tyle samo, co remainder(a,b), kiedy a i b są dodatnie. Innymi słowy, modulo(a,b) jest zdefiniowane dla każdego a i b tak, że (floor(a/b)* b) + modulo(a,b) = a. Np. modulo(11, 5) = 1, modulo(-11, 5) = 4, modulo(11, -5) = -4, modulo(-11, -5) = -1. Modulo (a,b) ma zawsze ten sam znak jak wartość b, podczas gdy remainder(a,b) ma taki sam znak jak a.

Image034.png

reszta z dzielenia liczb remainder

Zwraca wynik dzielenia liczb a i b wziętych z reszty dzielenia. Reszta jest ułamkową częścią wyniku pomnożonego przez b. Dla przykłady remainder(11,5) = 1 ponieważ: 11 / 5 = 2 1⁄5


W tym wypadku to 1⁄5 jest częścią ułamkową. Mnożymy to przez b, czyli w tym wypadku 5 i mamy 1, które jest naszą resztą. Innymi przykładami są: remainder(-11, 5) = -1, remainder(11, -5) = 1, and remainder(-11, -5) = -1.

Image035.png

dzielenie

Zwraca iloraz pierwszej i drugiej liczby, odrzucając każdą część ułamkową wyniku.

Image036.png

sin

Zwraca sinus podanej liczby wyrażony w stopniach.

Image037.png

cos

Zwraca cosinus podanej liczby wyrażony w stopniach.

Image038.png

tan

Zwraca tangens podanej liczby wyrażony w stopniach.

Image039.png

asin

Zwraca odwrotny sinus podanej liczby wyrażony w stopniach.

Image040.png

acos

Zwraca odwrotny cosinus podanej liczby wyrażony w stopniach.

Image041.png

atan

Zwraca odwrotny cosinus podanej liczby wyrażony w stopniach.

Image042.png

atan2

Zwraca odwrotny tangens y/x, gdzie należy podać wartości y oraz x.

Image043.png

zamień radiany na stopnie

Zwraca wartość radianów zamienioną na stopnie. Rezultat będzie wartością ze zbioru [0, 360).

Image044.png

zamień stopnie na radiany

Zwraca wartość stopni wyrażoną w radianach. Rezultat będzie wartością ze zbioru [-π , +π).

Image045.png

formatuj na liczbę dziesiętną

Formatuje liczbę na dziesiętną, gdzie podany jest numer miejsc po przecinku (places). Liczba miejsc po przecinku musi być wyrażona jako całkowita liczba nieujemna. Wynik jest tworzony poprzez zaokrąglenie ostatnich cyfr, jeśli tych jest za dużo lub poprzez dodanie zer, jeśli cyfr po przecinku jest za mało.

Image046.png

czy obiekt jest liczbą?

Sprawdza, czy wprowadzona wartość jest liczbą i zwraca rezultat – prawda lub fałsz.

Image047.png

przekonwertuj liczbę

Pobiera ciąg tekstowy, który reprezentuje dodatnią liczbę całkowitą w jednym systemie liczbowym i zwraca ciąg znaków, który reprezentuje tę samą wartość w innym systemie. Np. jeżeli na wejściu podamy liczbę 10 w systemie dziesiętnym i chcemy przekonwertować ją na liczbę w systemie binarnym, otrzymamy ciąg 1010; jeśli natomiast na wejściu podamy wartość 10 w systemie binarnym, otrzymamy 2 w systemie dziesiętnym; z kolei jeśli podamy liczbę 10 w systemie dziesiętnym i chcemy przekonwertować ją na system szesnastkowy, to otrzymamy wartość A.

Image048.png